Pomożemy Ci zmniejszyć ryzyko przy jednoczesnym nadążeniu
                                                    za postępującymi zmianami

GFX-Consulting - Centrum Wsparcia dla Biznesu
Pojawienie się na rynku GFX-Consulting to następstwo rosnącej świadomości menadżerów oraz sposób zarządzania jednostkami gospodarczymi.    Z doświadczenia wiemy, że pełna koncentracja na zasadniczej działalności pozwala firmom optymalizować swoje wyniki. Zastosowanie outsourcingu umożliwia koncentrację na kluczowych problemach Firmy. Jak udowodniono w przeprowadzanych badaniach, zlecenie niektórych usług firmom zewnętrznym stanowi strategiczne narzędzie biznesowe, które pomaga zarządzać przedsiębiorstwem                   i umożliwia mu szybszy wzrost.
Jesteśmy profesjonalistami świadczącymi usługi dla szerokiej grupy podmiotów gospodarczych. Nasze wszechstronne wykształcenie          i wieloletnie doświadczenie jest gwarancją sukcesu  a naszym klientom zapewniamy  najwyższy poziom świadczonych usług, między innymi:

 •      oszczędność kosztów,
 •            profesjonalne wykonanie powierzonych zadań,
 •            zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 •            poufność wszelkich danych wynikających ze zlecenia,
 •           dostęp do wiedzy specjalistycznej naszych konsultantów,
 •            indywidualne podejście do każdego z Klientów.


PORADY ON-LINE 

Porady on-line to możliwość uzyskania w szybki sposób rozwiązań bieżących problemów nurtujących zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem Firmy w zakresie BHP i RODO (ochrona danych osobowych) a także pracownikom w przysługujących im prawach.

Szczegóły oferty pod numerem 606 762 223


Regulamin porad on-line
 1. Klient przesyła zapytanie drogą internetową na adres gfx-consulting@wp.pl dotyczące danej sprawy, dołączając posiadane dokumenty z nią związane.
 2. Obowiązkiem Klienta jest wskazanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu mailowego.
 3. Klient wysyłając zapytanie, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Cena podstawowej usługi wynosi 50 PLN (netto). W przypadku zawiłości prawno-formalnych Firma przesyła na wskazany adres mailowy ofertę cenową, odnoszącą się do złożonego zapytania przez Klienta.
 5. Opcjonalny termin wykonania usługi wynosi maksymalnie 24 godziny. Termin ten może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy bądź z powodu przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do udzielenia porady.
 6. W przypadku przyjęcia oferty, Klient przekazuje uzgodnione honorarium powiększone o podatek VAT (23 %), na konto GFX-Consulting, wskazane na stronie www.gfx-consulting.pl
 7. Po uiszczeniu honorarium wykonujemy zleconą usługę.
 8. GFX-Consulting może odmówić wykonania usługi na rzecz Klienta.
 9. Klient otrzymuje odpowiedź w formie PDF na wskazany przez siebie adres mailowy.
 10. Po wykonaniu usługi wystawiamy fakturę VAT zgodnie z danymi osobowymi wskazanymi przez Klienta.

W ramach świadczonych usług proponujemy:

 • Outsourcing - obsługa w zakresie BHP 
 • Obsługa w zakresie Ochrony Danych Osobowych
 • Stały nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych (wymagania RODO)
 • Audyty RODO i BHP
 • Szkolenia wewnętrze z Ochrony Danych Osobowwych      
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w pracy,  w drodze do i z pracy,
 • Sporządzanie instrukcji i dokumentacji RODO i BHP
 • Konsultacje z  zakresu Kodeksu Pracy,
 • Projektowanie Systemów Zarządzania,
 • Doradztwo w zakresie szkolenia i rozwoju personelu (HR),
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania.


 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

dni Zgodniez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest GFX-Consulting.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem email:gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223


  3.   Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,  Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.


4.   W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


5.   Odbiorcami Państwa danych osobowych będą :p     podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.:, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

PańPaństwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.


         6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.


   7.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


 

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl