Pomożemy Ci zmniejszyć ryzyko przy jednoczesnym nadążeniu
                                                    za postępującymi zmianami

Powierz zadania służby BHP firmie GFX-Consulting

PORADY ON-LINE

Porady on-line to możliwość uzyskania w szybki sposób rozwiązań bieżących problemów nurtujących zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Doradzamy naszym Klientom we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem Firmy w zakresie BHP i RODO (ochrona danych osobowych) a także pracownikom w przysługujących im prawach.

Szczegóły oferty pod numerem 606 762 223Zadania, które nam Państwo powierzacie przedstawione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).

Korzyści, które dzięki nam osiągnie Państwa Firma to:                
 • oszczędność pieniędzy – zatrudnienie firmy zewnętrznej jest tańsze niż wykształcenie obecnego pracownika lub zatrudnienia nowego,
 • elastyczność – możliwość podpisania umowy na czas określony lub nieokreślony z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca bez konsekwencji finansowych – oznacz to, że zerwanie umowy w przypadku niespełnienia Państwa oczekiwań jest dużo łatwiejsze, niż zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
 • fachowa obsługa – naszych specjalistów nie trzeba przyuczać do zawodu a fachową obsługę gwarantujemy od momentu podpisania umowy,
 • ciągłość świadczenia usług – gwarantujemy ciągłość świadczenia usług dzięki posiadaniu kadry specjalistów –                       w przypadku pracownika etatowego należy liczyć się   z możliwością urlopu lub zwolnienia lekarskiego,
 • outsourcing – nie musicie Państwo tworzyć dodatkowego stanowiska pracy, tworzenie dokumentacji odbywa się w siedzibie naszej firmy, Państwo dostają od nas segregator wraz niezbędnymi załącznikami.                                                                           
W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań służby BHP w zakładach pracy m. in. w zakresie:
 • szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp,
 • szkoleń ppoż. i ewakuacji oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • sporządzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń          w zakresie bhp,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • stałą kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w zakładzie.
Oferujemy szkolenia:
 • wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników,
 • okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
 • okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • szkolenie praktyczne użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • szkolenie osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 

I
nstruktaż ogólny

Każdy pracodawca przy zatrudnianiu nowego pracownika ma obowiązek
niezwłocznego przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad bhp i ppoż. oraz
udzielania pierwszej pomocy, zapoznania go z oceną ryzyka zawodowego
i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika służby bhp.
Pracownik, który odbył takie szkolenie wstępne do roku powinien odbyć
szkolenie okresowe BHP. Celem instruktażu ogólnego jest:
 • zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp i ppoż,
 • zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy                                                                                                 wynikającymi z Kodeksu Pracy,
 • zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjno biurowych szkół, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych, służby zdrowia i innych pracowników pracujących na co dzień przed monitorem komputera. Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na sześć lat. Program szkolenia obejmuje między innymi:
 • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych.


Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Na szczególną uwagę pracodawców zasługują stanowiska robotnicze, na których występuje najwięcej zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i najczęściej dochodzi do wypadków. Pracownicy oprócz przepisów i zasad BHP uczą się sprawnego postępowania w razie wystąpienia zagrożenia czy wypadku oraz metod ochrony przed zagrożeniami. Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na trzy lata, a gdy są to stanowiska, na których występują szczególne zagrożenia – nie rzadziej niż raz na rok.

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych.


Szkolenie dla kadry inżynieryjno – technicznej

Pracownicy tej grupy zazwyczaj sprawują funkcje decydujące w zakładach pracy o bezawaryjnym funkcjonowaniu oraz rozwoju danego zakładu. Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na pięć lat. Program szkolenia obejmuje między innymi:
 • ocenę zagrożeń w procesach pracy,
 • organizację stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii,
 • metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.


Szkolenie dla kadry zarządzającej

Jest to szkolenie okresowe skierowane do właścicieli firm i zakładów, dyrektorów, prezesów, kierowników i innych osób kierujących pracownikami. Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach kierowniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na pięć lat. Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z dziedziny:
 • oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami występującymi w procesach pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z ich stanowiskiem pracy,
 • kształtowania bezpiecznych warunków pracy.
Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl