Pomożemy Ci zmniejszyć ryzyko przy jednoczesnym nadążeniu
                                                    za postępującymi zmianamiPodstawą funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji są dokonujące się w niej zmiany, które stanowią warunek trwania, tak zwany przejaw żywotności zachowania przedsiębiorczego. Istnienie firmy zależy od zdolności dostosowania się do zmieniających się warunków.  Działania te, powinny być traktowane jako postępowanie diagnostyczne, projektowe  i wdrożeniowe, mające na celu usprawnienie systemu zarządzania poprzez nadawanie cech nowoczesności, elastyczności i innowacyjności, umożliwiając wykorzystanie potencjału  i uwarunkowań otoczenia.

Systemy Zarządzania BHP

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przyczynia się do poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa poprzez eliminację strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, wybuchów itd. Powyższe stwierdzenie jest oczywistym dla firm, w których wystąpiły wypadki, poważne awarie lub katastrofy. W takim wypadku nakłady, jakie należy ponieść na działania związane z usunięciem skutków incydentu są nieporównywalnie większe niż koszty działań prewencyjnych (szkoleń personelu, wprowadzenia odpowiednich rozwiązań systemowych, zapewnienia odpowiedniej infrastruktury mającej na celu zarówno zapobieganie występowaniu incydentów, jak również minimalizowanie ich skutków w przypadku ich wystąpienia). Z tego względu, dla własnego bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed potencjalnymi konsekwencjami mogących wystąpić wypadków, chorób zawodowych, poważnych awarii, katastrof itp., przedsiębiorstwa zabezpieczają się w rozmaity sposób. W myśl zasady, że taniej jest zapobiegać niż usuwać skutki, wprowadzane są różnego rodzaju środki bezpieczeństwa zbiorowego, jak również indywidualnego. Należy pamiętać, że koszty poważnych wypadków, awarii czy katastrof mogą zaważyć na zachowaniu ciągłości działalności właściwie każdej Organizacji.


Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to:

 • uporządkowanie stanu formalnoprawnego - zgodność lub większe prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • łatwiejsze spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,
 • szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich potencjalnych niezgodności poprzez zapobieganie, a nie korygowanie,
 • podniesienie świadomości załogi w odniesieniu do istotny BHP,
 • zmniejszenie ilości wypadków (poprzez nadzorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wprowadzanie na ich podstawie działań zapobiegawczych),
 • zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego,
 • podniesienie wiarygodności firmy, poprawa wizerunku firmy,
 • potwierdzenie wagi bezpieczeństwa i higieny pracy w działaniach firmy,
 • polepszenie stosunków z organami nadzoru nad warunkami pracy
Obecnie najpopularniejszymi standardami przedstawiającymi wymagania odnośnie Zarządzania BHP są:

Polska Norma PN-N 18001


Obecnie obowiązującym jest wydanie normy z 2004 roku o oznaczeniu PN N 18001:2004. Niniejsza norma jest bardzo popularna na terenie RP, ale nie tylko wśród Polskich Organizacji. Jest ona wdrażania                            i certyfikowana (pod akredytacją PCA) również przez Organizacje                 z innych Państw, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

Międzynarodowy standard OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Assessment Series)

Jej nowe wydanie z 2007 roku zostało oficjalnie przyjęte jako norma brytyjska i występuje pod tytułem BS OHSAS 18001:2007 Norma OHSAS 18001, wykorzystywana w ponad 80 krajach, jest uznawana za wiodącą na świecie normę definiującą wymagania odnośnie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
                                                            
Zarządzanie strategiczne

Współczesne trendy w gospodarce zmuszają przedsiębiorstwa do stałego podnoszenia jakości oferowanych produktów, szybkiego przystosowywania się do zmian oraz doskonalenia procesów funkcjonowania a w szczególności ich optymalizacji. Dziś nie wystarcza już rozpoczęcie produkcji czy zaplanowanie realizacji usługi i znalezienie rynku zbytu, gdyż tempo rozwoju zmusza przedsiębiorców do koncepcyjnego myślenia, planowania czy zarządzania zmianami oraz szacowania i zarządzania ryzykiem, czyli do zarządzania strategicznego.
Z tych względów niezbędne staje się przewidywanie zachowań otoczenia
i umiejętność dopasowywania się do zachodzących w nim zmian.             


Oferowane przez nas usługi doradcze dotyczą
:

 • przeprowadzania analizy słabych i mocnych stron Organizacji (SWOT),
 • identyfikowania zagrożeń dla działalności Organizacji oraz poszczególnych realizowanych przez nią procesów,
 • definiowania misji, wizji i strategii Organizacji,
 • określania priorytetowych obszarów w działalności.
W proponowanych przez nas metodach zarządzania są między innymi: 
 • Benchmarking - jest procesem polegającym na doskonaleniu efektywności własnej organizacji poprzez identyfikowanie, analizowanie, adoptowanie i wdrażanie rozwiązań stosowanych przez inne firmy.
 • Outsourcing - jest naturalną konsekwencją globalizacji i wzrostu konkurencyjności rynków. Zarówno wielkie koncerny międzynarodowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, rozwijając się      i rozbudowując swoje struktury, koncentrują się na zasadniczych, strategicznych celach swojego biznesu, powierzając wykonywanie zadań pomocniczych firmom, świadczącym usługi outsourcingowe.
Istnieją trzy główne powody korzystania z outsourcingu:
 1. ograniczenie kosztów i zwiększenie ich elastyczności oraz efektywności wprowadzania nowych rozwiązań – usługi uzyskiwane dzięki zewnętrznym dostawcom są tańsze, co pozwala na ograniczenie rozmiarów przedsiębiorstwa, łatwiejsze planowanie a przede wszystkim na redukcję kosztów,
 2. koncentracja wysiłków w ramach kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa – odpowiedni specjaliści nie są odciągani od kluczowych zadań tworzących największą wartość dodaną,
 3. uzyskanie wiedzy fachowej – okazja do nabycia know-how oraz doświadczenia, którego brakuje w organizacji.
 • Lean management - celem tej metody jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków gospodarowania             w drodze głębokich przekształceń organizacji i funkcjonowania. Zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji lean jest powolnym i ciągłym procesem wprowadzenia radykalnych                i całościowych zmian w zakresie działalności produkcyjnej                 i usługowej, w strukturze majątku, sposobach organizacji                    i zarządzania, w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników.
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl